آموزش اضافه کردن web api به پروژه asp.net mvc

در این بخش به سادگی به شما آموزش خواهیم داد که به چه صورت می توانید به پروژه asp.net mvc خود امکان web api را اضافه نمایید.

web api این امکان را به شما می دهد تا به سادگی با فراخوانی یک url نتیجه مورد نظر خود که میتواند در قالب یک فایل json و یا xml باشد را دریافت کنید. 

برای اضافه کردن web api به پروژه asp.net mvc خود میبایست مراحل زیر را انجام دهید:

 

1) ابتدا از طریق nuget console manager ناگت مربوط به web api را نصب کنید:


Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi


 

2) متد applicationstart  در فایل global.asax  را به شکل زیر ویرایش میکنیم:


protected void Application_Start()
        {
            AreaRegistration.RegisterAllAreas();
            FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
            GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
            BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
        }


 

3) در پوشه App_Start فایل WebApiConfig را ویرایش و به صورت زیر تغییر میدهیم:


public static class WebApiConfig
    {
        public static void Register(HttpConfiguration config)
        {
            // Web API configuration and services

            // Web API routes
            config.MapHttpAttributeRoutes();

            config.Routes.MapHttpRoute("APIDefault", "api/{controller}/{action}/{id}",
                new { id = RouteParameter.Optional });
        }
    }


کلیدواژه:
4431 بازدید
هاست لینوکس ارزان
نظرات
کد تخفیف اولین سفارش