آموزش برنامه نویسی ادغام asp.net mvc و web api

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که به چه صورتی در پروژه asp.net mvc خود از web api استفاده کنید.

1. برای شروع یک پروژه mvc میسازیم. 

2. از طریق ناکت پکیج منیجر با استفاده از دستور زیر ناگت مربوط به webapi را نصب کنید:


Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi

 

3. فایل global.asax را باز و متد Application_Start()  را به شکل زیر تغییر میدهیم.


protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();
      FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
      RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
      BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
    }

4. فایل WebApiConfig را نیز به صورت زیر تغییر دهید:


public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute("APIDefault", "api/{controller}/{action}/{id}",
        new { id = RouteParameter.Optional });
    }
  }


حال میتوانید شروع به تعریف و استفاده از webapi در پروژه خودتون بکنید. 

کلیدواژه:
3454 بازدید
هاست لینوکس
نظرات
کد تخفیف اولین سفارش