آموزش رفع خطای Connection timed out در FileZilla
آموزش رفع خطای Connection timed out در FileZilla
در زمان اتصال به FTP گاهی اوقات با مشکلات اساسی رو به رو میشویم. یکی از این موارد که با آن ممکن است با آن روبه رو شویم
1397/3/30